Drejtor Drejtorie, në Drejtorinë Juridike dhe Marrdhënieve me Publikun, Kategoria II-b.

28 Dhjetor 2017

R E P U B L I K A   E   SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA MALLAKASTËR

 NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PRANIMIN NGA JASHTË  PËR KATGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

( DREJTOR DREJTORIE)

NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMËS

MASTER SHKENCOR

Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Mallakastër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  për pozicionin :

 

 • 1(një)Drejtor Drejtorie, në Drejtorinë Juridike dhe Marrdhënieve me Publikun, Kategoria  II-b.

 

 

* Pozicioni i lartpërmendur i’u ofrohen fillimisht nëpunësve civil të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.

Vetëm në rast se për këtë pozicion në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në  detyrë   si edhe pranim nga jashtë në shërbimit civil.

 

Për të dyja procedurat (lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë)aplikohet në të njëjtën kohë.

Data e dorëzimit të dokumentave për lëvizjen paralele do të jetë   03.01.2018

Data e dorëzimit të dokumentave për ngritje në detyrë do të jetë   05.01.2018

Data e dorëzimit të dokumentave për PRANIM NE SHERBIM CIVIL do të jetë   25.01.2017

 

 

Përshkrim i përgjithshëm i punës dhe kriteret e veçanta që duhet të plotësojnë kandidatët:

 • Organizon dhe drejton punë brenda sektorit  raporton dhe përgjigjet direkt te Kryetari bashkisë  .
 • Përgjigjet për përcaktimin e objektivave dhe planifikimin e veprimtarisë në Drejtori.
 • Organizon, mbikëqyr, koordinon dhe monitoron punën e specialistëve  të cdo Sektori.
 • Përgjigjet për përcaktimin e objektivave dhe planifikimin e veprimtarisë në Drejtori.

 

 • Ndan përgjegjësite për objektivat e vendosura, rishikon cilesinë e punës se vartësve  dhe  vlerëson performancën e tyre.
 • Përgjigjet për  konfirmimin  e bazueshmërisë ligjore të të  gjitha aktetve që i paraqiten Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak në forëm vendimi, urdhëri.
 •  
 • Përgjigjet për dhënien e  asistences dhe interpretimit ligjore të gjitha  Drejtorive, Sektorëve, Kryetarit të Bashkisë, Komisioneve dhe Këshillit Bashkiak dhe siguron bazueshmërine ligjore të akteve që ato nxjerrin për zbatimin e funksioneve e kompetencave konform legjislacionit në fuqi..
 • U jep ndihme juridike:
 • Komisionit të Gjendjes së Jashtëzakonshme.
 • Komisionit të Licencave të Transportit
 • Komisionit të i Licensave për Sherbimet Publike .
 • Komisionit të Strehimit
 • Komisionit të Shpronësimit
 • Komisionit të posaçëm të dhenies së licensave profesionale  në fushën e shërbimeve publike.
 • Sektori    Juridik  kryen  me përgjegjesi dhe korrektesi   çdo detyre për realizimin me efikasitet të praktikave dhe problematikave të ndryshme ligjore që paraqiten.

 

 

I - LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civil të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.

1- Kushtet për lëvizjen paralele dhe kriteret e veçanta

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë :

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon II-b
 • mos ketë masë disiplinore në fuqi.
 • Të ketë të paktën vlerësimin e fundit pozitiv, mirë apo shumë mirë.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 • Të zotëroj  Diplome Universitare (Arsimi i Lartë) / Master Shkencor  / Master  Shkencor   sipas legjislacionit të arsimit të lartë    në shkenca  Juridike . Si  diploma   Bachelor edhe ajo master shkencor duhet të jenë në të njejtën fushë . (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 • Pervoja  në  punë  5(5) pesë vite    
 • Njohja  e gjuhes së huaj Anglisht dhe Italisht ose ndonjë gjuhë tjetër  .
 • Mbajtesi i këtij pozicioni duhet të ketë aftësi të mira komunikimi
 • Njohje  të programeve bazë kompjuterike Word dhe Exel.

 

 

 

2- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi në sekretarinë e Bashkisë Mallakastër  ose në  Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Mallakastër, brenda datës 03.01.2018 dokumentat si më poshtë :

 

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim (letër motivimi)
 2. Curriculum Vitae  (jetëshkrim standard)
 3. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara.
 4. Çertifikatë të përberjës familjare dhe fotokopje kartës së identitetit
 5. Aktin e statusit Nëpunësit Civil  i konfirmuar
 6. Dëshmi kualifikimi (fotokopje e noterizuar) nëse ka
 7. Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
 8. Vërtetim që nuk kanë masë disiplinore në fuqi 
 9. Dëshmi i gjendjes gjyqësore, vërtetim nga gjykata, vërtetim nga prokuroria
 10. Raport mjeko –ligjor   nga   komisioni mjekësor kompetent i aftë  për punë
 11. Fotokopje të librezës së punës në çdo rubrikë të plotësuar

 

3- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Në datën 05.01.2018  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë  Mallakastër  do të shpallë listën e   paraprake të kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista e strukturuar me gojë, në faqen zyrtare të Bashkisë dhe Shërbimin Kombëtar të Punësimit, si edhe në stendën e Informimit të  Publikut.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, nëpërmjet email-it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

Kandidatet  te cilet rezultojne te pakualifikuar Brenda tre diteve data e njoftimit individual mund te paraqesin ankese me shkrim ne Njesine e Menaxhimit te burimeve Njerzore deri me date ne 11.01.2018. Ankesat zgjidhen Brenda pese diteve kalendarike nga data e paraqitjes se tyre pra me date 16.01.2017

4- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista.

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithsues të punës për pozicionin.
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme.
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

 

 • Kushtetuta  e Republikës së Shqipërisë
 •  Ligji 44/2015 Kodi I Procedurave  Administrative
 • , Ligji Nr. 49/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative
 •  
 • ligjit nr 7961 date 12.07.1995 Kodi I Punës në Republikën e Shqipërisës ,i azhornuar
 • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”  I ndryshuar .
 • Ligjin nr.139  datë 17.12.2015 “Për  Vetë Qeverisjen  Vendore”
 • Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”.
 • Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikës në administratën publike”.

 

 

5- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur proçesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin Nr. 2, datë 27.03.2015, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike

 

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm.

6- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Mallakastër  do të shpallë fituesin në Faqen Zyrtare të Bashkisë, Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike .

 

II –NGRITJA  NË   DETYRË  PËR KATEGORINË E ULËT   DREJTUESE  

Vetëm në rast se për këto pozicione në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë .

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:

 

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar;
 • Të mos ketë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni);
 • Të ketë të paktën vlerësimin e funditMirë” ose “Shumë mirë”;
 • Niveli i diplomës duhet të jetë “Master Shkencor”. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 

 • Të zotëroj  Diplome Universitare (Arsimi i Lartë) / Master Shkencor  / Master  Shkencor   sipas legjislacionit të arsimit të lartë    në shkenca  Juridike . Si  diploma   Bachelor edhe ajo master shkencor duhet të jenë në të njejtën fushë . (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 • Pervoja në     pune   pesë vite    
 • Njohja  e gjuhes së huaj Anglisht  ose ndonjë gjuhë tjetër  .
 • Mbajtesi i ketij pozicioni duhet të ketë aftësi të mira komunikimi
 • Njohje  të programeve bazë kompjuterike Word dhe Exel.

 

 

2- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi në sekretarinë e Bashkisë Mallakastër  ose në  Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Mallakastër  brenda datës  05.01.2018 dokumentat si më poshtë :

 

1. Kërkesë me shkrim për aplikim (leter motivimi)

2. Curriculum Vitae  (jetëshkrim standard)

3. Aktin e statusit të nëpunësit civil të konfirmuar

4. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara

5. Certifikatë të përberjës familjare dhe fotokopje kartës së identitetit

6. Dëshmi kualifikimi (fotokopje e notëruar) nëse ka

7. Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit.

8. Vërtetim që nuk kanë masë administrative në fuqi 

9. Dëshmi e gjëndjes gjyqësore

10. Raport mjeko–ligjor nga komisioni mjekësor kompetent i aftë për punë

11. Fotokopje të librezës së punës të plotësuar në të gjitha rubrikat

 

 

 

3- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Duke filluar nga data 15.01.2018    Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Mallakastër  do të shpallë në Faqjen Zyrtare, Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret e veçanta dhe kushtet e për ngritje në detyrë  për Kategorinë e Ulët  Drejtuese, , si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar  me  gojë.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për ngritje në detyrë do të njoftohen individualisht nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Mallakastër , nëpërmjet email-it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

Brenda 5 diteve kalendarike nga data qe kane marre njoftimin kandidatet te cilet nuk jane kualifikuar kane te drejte te paraqesin ankese ne Njesine e Menaxhimit te Burimeve Njerezore deri me date 22.01.2017. Ankusi merr pergjigje Brenda 5 diteve kalendarike  nga data e depozitimit te ankeses pra ne date 29.01.2018

4. Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

 • Kushtetuta  e Republikës së Shqipërisë
 •  Ligji 44/2015Kodi I Procedurave  Administrative
 • ligjit nr 7961 date 12.07.1995 Kodi I Punës në Republikën e Shqipërisës ,i azhornuar
 • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”  I ndryshuar .
 • Ligjin nr.139  datë 17.12.2015 “Për  Vetë Qeverisjen  Vendore”
 • Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”.
 • Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikës në administratën publike”.

 

4.1 Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e përgjithshëm të punës për pozicionin.
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme.
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

5- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

 

Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit, si më poshtë :

 

 • Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
 • Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;
 • Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin Nr. 2, datë 27.03.2015, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”,të Departamentit të Administratës Publike (DAP)

 

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm .

 

6- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Mallakastër  do të shpallë fituesin në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Faqjen Zyrtare të Bashkisë dhe në stendën e informimit të publikut.

III –PRANIM NE SHERBIM CIVIL  

Vetëm në rast se për këto pozicione në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë .

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:

 

 • Niveli i diplomës duhet të jetë “Master Shkencor”. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 

 • Të zotëroj  Diplome Universitare (Arsimi i Lartë) / Master Shkencor  / Master  Shkencor   sipas legjislacionit të arsimit të lartë    në shkenca  Juridike . Si  diploma   Bachelor edhe ajo master shkencor duhet të jenë në të njejtën fushë . (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 • Pervoja në   punë  ( 5) pesë    vite
 • Njohja  e gjuhës së huaj Anglisht,Italisht ose ndonjë gjuhë tjetër  .
 • Mbajtësi i këtij pozicioni duhet të ketë aftësi të mira komunikimi
 • Njohje  të programeve bazë kompjuterike Word dhe Exel.

 

 

2- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi në sekretarinë e Bashkisë Mallakastër  ose në  Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Mallakastër  brenda datës  05.01.2018 dokumentat si më poshtë :

 

1. Kërkesë me shkrim për aplikim (leter motivimi)

2. Curriculum Vitae  (jetëshkrim standard)

3. Aktin e statusit të nëpunësit civil të konfirmuar

4. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara

5. Certifikatë të përberjës familjare dhe fotokopje kartës së identitetit

6. Dëshmi kualifikimi (fotokopje e notëruar) nëse ka

7. Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit.

8. Vërtetim që nuk kanë masë administrative në fuqi 

9. Dëshmi e gjëndjes gjyqësore

10. Raport mjeko–ligjor nga komisioni mjekësor kompetent i aftë për punë

11. Fotokopje të librezës së punës të plotësuar në të gjitha rubrikat

 

 

3- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Duke filluar nga data 15.01.2018    Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Mallakastër  do të shpallë në Faqjen Zyrtare, Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret e veçanta dhe kushtet e për ngritje në detyrë  për Kategorinë e Ulët   Drejtuese, , si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar  me  gojë.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për ngritje në detyrë do të njoftohen individualisht nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Mallakastër, nëpërmjet email-it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

Brenda 5 ditëve kalendarike nga data qe kane marre njoftimin kandidatët të cilët nuk janë kualifikuar kane të drejtë te paraqesin ankesë në Njësinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore deri me date 22.01.2017. Ankusi mer përgjigje Brenda 5 ditëve kalendarike  nga data e depozitimit te ankesës pra në datë 29.01.2018

4. Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

 • Kushtetuta  e Republikës së Shqipërisë
 •  Ligji 44/2015Kodi I Procedurave  Administrative
 • ligjit nr 7961 date 12.07.1995 Kodi I Punës në Republikën e Shqipërisës ,i azhornuar
 • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”  I ndryshuar .
 • Ligjin nr.139  datë 17.12.2015 “Për  Vetë Qeverisjen  Vendore”
 • Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”.
 • Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Për rregullat e etikës në administratën publike”.

 

4.1 Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e përgjithshëm të punës për pozicionin.
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme.
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

5- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

 

Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit, si më poshtë :

 

 • Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
 • Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
 • Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin Nr. 2, datë 27.03.2015, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”,të Departamentit të Administratës Publike (DAP)

 

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm .

 

6- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Mallakastër  do të shpallë fituesin në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Faqjen Zyrtare të Bashkisë dhe në stendën e informimit të publikut.

 

Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike .

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në : e-mail :   [email protected]

                                              

NJËSIA PËRGJEGJËSE E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

BASHKIA MALLAKASTËR