Njoftim për Konsultim Publik

7 Dhjetor 2020

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MALLAKASTËR

KRYETARI

Nr.2633/4 Regj.                                                                          Ballsh, më 07/12/2020

 

 

NJOFTIM

 

Në zbatim të Ligjit nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Ligjit nr. 68 /2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ju njoftojmë se Bashkia Mallakastër është në fazën e përfundimit të procesit të konsultimit me publikun për Projekt - Buxhetin Vjetor 2021 , Në zbatim të Vendimit të Komitetit Teknik të Ekspertëve të datës 17.11.2020 dhe të Urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Shoqërore nr.633 datë 17.11. 2020 “ Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura ” dëgjesa publike do të kryet në mënyrë elektronike dhe në formën manuale .

Konsultimi publik për Projekt Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023 dhe Projekt - Buxhetin Vjetor 2021 jeni të lutur që të përcillni të gjithëpropozjmet tuaja në adresat e mëposhtme në mënyrë elektronike dhe nëformën manuale :

 

  • [email protected]
  •  Në formën shkresore të përcillen propozimet pranë zyrës së Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Mallakastër .
  • Në formën shkresore tëpërcillenpropozimetpranë zyrëssë Njësisë Administrative Fratar.

• Afati për paraqitjen e këtyre propozimeve është data 14.12.2020.