Pergjegjes Sektori Statisitke dhe gjendje Civile, kategoria III-A