Shpallje në pozicionin tatim-taksa, Nja. Fratar. 2021