Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil 21.05.2021