Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme dhe e ulët drejtuese