Shpallje per pozicionin e punes Pergjegjes i Auditit te Brendshem ,Bashkia Mallakaster