Shpallje per Pozicionin Pergjegjes i Sektorit te Burimeve Njerezore, Drejtoria e Burimeve Njerezore,Juridike dhe Sherbimeve Mbeshtetese,Bashkia Mallakaster