VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER NR.30 DT. 23.06.2021

23 Shtator 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.30 Datë 23.06.2021

MIRATIMIN E PLOTËSIMIT TË VAKANCËS SË KËSHILLIT TË BASHKISË

MALLAKASTËR, ME DHËNIEN E MANDATIT ZNJ. GURJETA TAJAR BRAKAJ

shkarkoje te plote