VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER NR.31 DT. 23.06.2021

23 Shtator 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.31 Datë 23.06.2021

PËR TRAJTIMIN E FAMILJEVE ME NDIHMË EKONOMIKE ME FONDIN DERI

6 % PËR MUAJIN MAJ 2021

shkarkoje te plote