VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER NR.34 DT. 27.07.2021

23 Shtator 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.34 Datë 27.07.2021

Për disa ndryshime ne Buxhetin e vitit 2021

Mbështetur ne ligjin Nr.139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", neni 34,40,41 dhe nenit 54 pika 3,te ligjit Nr. 9936 date 26-06-2008

"Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, Ligjin nrl37 date 16-11-2020 "Për Buxhetin e vitit 2021",

ne Udhëzimin e Ministrisë se Financave nr. 9 date 20-03-2018 "Mbi procedurat standarde te zbatimit te Buxhetit”, më propozim te Bashkisë Mallakastër, këshilli I Bashkisë;

shkarkoje te plote