VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.30 DATË 25.06.2020

11 Korrik 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.30 DATË 25.06.2020

DHËNIEN E PËLQIMIT DHE MIRATIMIN E MARRËVESHJES MIDIS BASHKISË MALLAKASTËR DHE TATIMPAGUESIT

ALBPETROL SHA PËR SHLYERJE ME KËSTE TË DETYRIMEVE MBI TAKSAT DHE TARIFAT VJETORE PËR VITIN 2020”

shkarkoje te plote